Selecteer een pagina

Algemene voorwaarden. 

 

 1. Algemeen
 • De overeenkomst wordt aangegaan op het moment dat de leerling de eerste bijles heeft gevolgd, ouders/verzorgers gaan akkoord met deze algemene voorwaarden.
 • Deze algemene voorwaarden gelden voor alle diensten die De 3 Juffen aan de klant levert.
 • Eventuele afwijkingen in deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 • De 3 Juffen is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen.
 • Overeenkomsten worden beheerst door Nederlands recht. Mochten er geschillen voortkomen, dan zullen partijen in eerste instantie onderling overleggen alvorens eventueel derden in te schakelen.
 1. Privacy en omgang met gegevens
 • De 3 Juffen zal de privacywetgeving zorgvuldig in acht nemen. Relevante persoonsgegevens zullen alleen verstrekt indien strikt noodzakelijk. Het gaat hierbij om gegevens die noodzakelijk zijn om tot een goede samenwerking te komen, zoals e-mailadres en telefoonnummer.
 • Bij het stopzetten van de begeleiding zullen de persoonsgegevens uit onze database worden verwijderd.
 • De klant/leerling verplicht zichzelf tot het verstrekken en eventueel tijdig wijzigen van zijn of haar contactgegevens. Dit kan eenvoudig via onze website/contactpagina.
 • Alle door De 3 Juffen verstrekte lesmaterialen en aantekeningen blijven intellectueel eigendom van De 3 Juffen. Vermenigvuldiging of verspreiding ervan is alleen toegestaan wanneer uitdrukkelijk de naam van De 3 Juffen wordt vermeld en onder voorwaarde dat de verspreiding geen enkel commercieel belang dient.
 • Wanneer De 3 Juffen foto’s van (werk van) leerlingen wilt maken en publiceren wordt toestemming gevraagd aan de ouders.
 1. Lessen afspreken, verschuiven en annuleren
 • Het afspreken van de lessen gebeurt geheel in overleg met één van onze leerkrachten. Hij of zij zal het initiatief nemen om na de intake de eerste les af te spreken.
 • Er wordt na bevestiging een tijdslot gereserveerd voor uw kind, deze is elke week op dezelfde dag en tijd mits er onderling iets anders wordt afgesproken.
 • Bij verhindering is de leerling/klant verplicht dit te melden bij de begeleider.
 • Wij reserveren een tijd voor uw kind en kunnen op korte termijn geen andere leerling meer lesgeven op dat uur. Daarom worden ook lessen die worden afgemeld, toch betaald.
  Door de grote hoeveelheid leerlingen die wij begeleiden, is het organisatorisch niet mogelijk om een les in te halen.
 • Als een bijles van de kant van de begeleider wordt afgezegd, wordt uiteraard niets in rekening gebracht en zal dit bij de volgende factuur in vermindering worden gebracht of zal er in overleg een inhaal les gepland worden.
 • In geval van verschil van mening omtrent de juistheid van afspraken, geldt de administratie van onze begeleiders als beslissend.
 • Bij (langdurige) ziekte van de begeleider, zal De 3 Juffen proberen om een vervangende begeleider te vinden. Wij kunnen echter geen garantie bieden dat dit in alle gevallen zal lukken.
 1.  Starten, stopzetten en wijzigen van de begeleiding
 • De lessen starten op het hele of halve uur (wat u heeft afgesproken tijdens de intake). Kom liever niet té vroeg, dan zijn we nog bezig met de les. 5 minuten van tevoren is voldoende. Uw kind hoeft niets mee te nemen, wij hebben alle materialen. Ouders blijven niet op locatie. U kunt uw kind 50 minuten later weer ophalen.
 • Wij werken in 2 periodes, tussendoor afmelden is niet mogelijk. Leerlingen kunnen tussentijds wel aangemeld worden in overleg. De ervaring heeft ons geleerd dat we het beste resultaten kunnen bereiken wanneer we langere tijd met uw kind kunnen oefenen. Daarom bieden wij periodes aan waarin we met uw kind werken. Dit zijn de periodes die op scholen ook worden gebruikt en toewerken naar de cito / iep toetsen.
  De eerste periode loopt van september t/m januari en de tweede periode van februari t/m juni. Wanneer u uw kind wil laten stoppen met de bijles kan dit dus na periode één (januari) of twee (juni) en dus niet tussentijds.
 • Het aantal lessen van periode 1 en 2 hebben we voor u uitgeschreven in een kalender, deze ontvangt u bij inschrijving. Hier ziet u precies welke op dagen de lessen worden gegeven en wanneer niet i.v.m. vakanties.
 • De 3 Juffen behoudt zich het recht voor om klanten te weigeren. Een weigering zal altijd beargumenteerd worden. Een begeleider heeft tevens het recht om een bepaalde leerling te weigeren, met opgaaf van redenen.
 • Een leerling heeft te allen tijde het recht om de begeleiding stop te zetten. Eventuele reeds aan De 3 Juffen verschuldigde vergoedingen blijven dan verschuldigd.
 1. Klachtenprocedure
 • Eventuele klachten over de inhoud en/of de vorm van de begeleiding of over de begeleider, verzoeken wij te melden. Wij zullen een klacht binnen 14 dagen behandelen en de klant altijd schriftelijk of per e-mail berichten.
 1. Tarieven
 • Klanten worden geacht geheel op de hoogte te zijn van de tarieven van De 3 Juffen. Deze worden duidelijk kenbaar gemaakt op de website: https://www.de3juffen.nl/aanbod
 • Op alle tarieven is geen BTW van toepassing. Onderwijs is hiervan vrijgesteld.
 • De 3 Juffen is gerechtigd de tarieven te wijzigingen en zal haar klanten daar minimaal twee weken van tevoren schriftelijk of per e-mail van op de hoogte brengen.
 • De 3 Juffen behoudt zich het recht voor om in bijzondere gevallen extra kosten in rekening te brengen. Te denken valt aan kopieerkosten, telefoonkosten en overige kosten die de begeleider moet maken om een effectieve begeleiding te kunnen waarborgen. Hierover wordt altijd vooraf overlegd met de klant.
 1. Betaling
 • De factuur wordt aan het begin van de maand verstuurd.
  Er geldt een betalingstermijn van 14 dagen.
 • Na het verstrijken van de betalingstermijn wordt een betalingsherinnering verstuurd per e-mail. Indien dan na 14 dagen nog niet betaald is, wordt een tweede herinnering gestuurd per app of mail. De begeleiding wordt dan stopgezet, totdat de betaling voldaan is. In verband met extra administratiekosten, wordt het factuurbedrag dan met 10% verhoogd met een minimum van € 5,00. Als laatste versturen we (opnieuw na 14 dagen) een derde herinnering. Het factuurbedrag wordt dan nogmaals met 10% verhoogd met een minimum van € 5,00. Mocht daar binnen 7 dagen niet op gereageerd worden, dan wordt de incasso uit handen gegeven. De wettelijke rente en incassokosten komen dan geheel voor rekening van de klant.
 • Bezwaren tegen de in rekening gebrachte bedragen, dienen binnen 14 dagen na factuurdatum aan De 3 Juffen kenbaar te worden gemaakt.
 1. Aanprakelijkheid
 • De 3 Juffen is niet aansprakelijk voor vermissing of beschadiging van eigendommen tijdens het bezoek aan de locatie van De 3 Juffen.
 • De 3 Juffen biedt geen garantie voor te behalen resultaten en is niet aansprakelijk voor tegenvallende resultaten. Met het gemaakte plan van aanpak gaat De 3 Juffen een inspanningsverplichting, maar geen resultaatverplichting aan, wat wil zeggen dat zij geen resultaat kan garanderen.

Pin It on Pinterest

Share This