Selecteer een pagina

1. Algemeen

 • De overeenkomst wordt aangegaan op het moment dat men na het intakegesprek aangeeft akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden.
 • Deze algemene voorwaarden gelden voor alle diensten die De 3 Juffen aan de klant levert.
 • Eventuele afwijkingen in deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 • De 3 Juffen is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Een wijziging zal minimaal 30 dagen voordat deze in werking treedt, schriftelijk of per e-mail kenbaar worden gemaakt aan de klant.
 • Overeenkomsten met  worden beheerst door Nederlands recht. Mochten er geschillen voortkomen, dan zullen partijen in eerste instantie onderling overleggen alvorens eventueel derden in te schakelen.

2. Privacy en omgang met gegevens

 • De 3 Juffen zal de privacywetgeving zorgvuldig in acht nemen. Relevante persoonsgegevens zullen alleen verstrekt indien strikt noodzakelijk. Het gaat hierbij om gegevens die noodzakelijk zijn om tot een goede samenwerking te komen, zoals e-mailadres en telefoonnummer. 
 • Bij het stopzetten van de begeleiding zullen de persoonsgegevens uit onze database worden verwijderd.
 • De klant/leerling verplicht zichzelf tot het verstrekken en eventueel tijdig wijzigen van zijn of haar contactgegevens. Dit kan eenvoudig via onze website/contactpagina.
 • Alle door De 3 Juffen verstrekte lesmaterialen en aantekeningen blijven intellectueel eigendom van De 3 Juffen. Vermenigvuldiging of verspreiding ervan is alleen toegestaan wanneer uitdrukkelijk de naam van De 3 Juffen wordt vermeld en onder voorwaarde dat de verspreiding geen enkel commercieel belang dient.
 • Wanneer De 3 Juffen foto’s van (werk van) leerlingen wilt maken en publiceren wordt toestemming gevraagd aan de ouders.

3. Lessen afspreken, verschuiven en annuleren

 • Het afspreken van de lessen gebeurt geheel in overleg met de begeleider. Hij of zij zal het initiatief nemen om na de intake de eerste les af te spreken.
 • Lessen kunnen vooraf worden vastgelegd, maar er kan ook voor worden gekozen om aan het einde van de les een afspraak te maken voor de volgende les. Na overleg tussen de leerling/klant en begeleider kan ook worden besloten om de volgende les af te spreken via e-mail, sms of telefoon.
 • Bij verhindering is de leerling/klant verplicht dit te melden bij de begeleider. Er wordt dan zo snel mogelijk een andere afspraak gemaakt. Het afzeggen of verzetten van een bijles dient voor 10.00 uur op de dag van aanvang te gebeuren. Bij niet of te laat afzeggen, wordt de afgesproken tijd volledig in rekening gebracht, tenzij dit naar oordeel van De 3 Juffen onredelijk is. Als een bijles van de kant van de begeleider wordt afgezegd, wordt uiteraard niets in rekening gebracht.
 • In geval van verschil van mening omtrent de juistheid van afspraken, geldt de administratie van onze begeleiders als beslissend.
 • Bij (langdurige) ziekte van de begeleider, zal De 3 Juffen proberen om een vervangende begeleider te vinden. Wij kunnen echter geen garantie bieden dat dit in alle gevallen zal lukken.

4. Starten, stopzetten en wijzigen van de begeleiding

 • Een leerling kan zich op ieder gewenst moment van het schooljaar aanmelden. De begeleiding wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. Er geldt een minimum aantal af te nemen lessen van 10.
 • De 3 Juffen behoudt zich het recht voor om klanten te weigeren. Een weigering zal altijd beargumenteerd worden. Een begeleider heeft tevens het recht om een bepaalde leerling te weigeren, met opgaaf van redenen.
 • Een leerling heeft te allen tijde het recht om de begeleiding stop te zetten. Eventuele reeds aan De 3 Juffen verschuldigde vergoedingen blijven dan verschuldigd.

5. Klachtenprocedure

 • Eventuele klachten over de inhoud en/of de vorm van de begeleiding of over de begeleider, verzoeken wij te melden. Wij zullen een klacht binnen 14 dagen behandelen en de klant altijd schriftelijk of per e-mail berichten.

6. Tarieven

 • Klanten worden geacht geheel op de hoogte te zijn van de tarieven van De 3 Juffen. Deze worden duidelijk kenbaar gemaakt op de website: https://www.de3juffen.nl/aanbod
 • Op alle tarieven is geen BTW van toepassing. Onderwijs is hiervan vrijgesteld.
 • De 3 Juffen is gerechtigd de tarieven te wijzigingen en zal haar klanten daar minimaal een maand van tevoren schriftelijk of per e-mail van op de hoogte brengen.
 • De 3 Juffen behoudt zich het recht voor om in bijzondere gevallen extra kosten in rekening te brengen. Te denken valt aan kopieerkosten, telefoonkosten en overige kosten die de begeleider moet maken om een effectieve begeleiding te kunnen waarborgen. Hierover wordt altijd vooraf overlegd met de klant.

7. Betaling

 • De factuur wordt aan het einde van de maand verstuurd. Het bedrag kan alleen worden overgemaakt. Er worden geen contanten aangenomen.
  Er geldt een betalingstermijn van 14 dagen.
 • Na het verstrijken van de betalingstermijn wordt een betalingsherinnering verstuurd per e-mail. Indien dan na 14 dagen nog niet betaald is, wordt een tweede herinnering gestuurd per app of mail. De begeleiding wordt dan stopgezet, totdat de betaling voldaan is. In verband met extra administratiekosten, wordt het factuurbedrag dan met 10% verhoogd met een minimum van € 5,00. Als laatste versturen we (opnieuw na 14 dagen) een derde herinnering. Het factuurbedrag wordt dan nogmaals met 10% verhoogd met een minimum van € 5,00. Mocht daar binnen 7 dagen niet op gereageerd worden, dan wordt de incasso uit handen gegeven. De wettelijke rente en incassokosten komen dan geheel voor rekening van de klant.
 • Bezwaren tegen de in rekening gebrachte bedragen, dienen binnen 14 dagen na factuurdatum aan De 3 Juffen kenbaar te worden gemaakt.

 

8. Aanprakelijkheid

 • De 3 Juffen is niet aansprakelijk voor vermissing of beschadiging van eigendommen tijdens het bezoek aan de locatie van De 3 Juffen.
 • De 3 Juffen biedt geen garantie voor te behalen resultaten en is niet aansprakelijk voor tegenvallende resultaten. Met het gemaakte plan van aanpak gaat De 3 Juffen een inspanningsverplichting, maar geen resultaatverplichting aan, wat wil zeggen dat zij geen resultaat kan garanderen.

Pin It on Pinterest

Share This